Polityka Prywatności

1. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest ET agency spółka cywilna Ewelina Sośniak, Tobiasz Cechowicz (zwana dalej: „My”) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 152 m.14, 02-670 Warszawa), identyfikująca się numerami NIP: 521-38-62-751, REGON: 382961953.
2. Chronimy dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Ponadto zobowiązujemy się chronić dane osobowe użytkowników korzystających ze strony internetowej etagency.pl i etagency.eu lub kontaktujących się w celu złożenia zapytania drogą mailową.
3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wykorzystywania przez Nas wszelkich danych osobowych zebranych od użytkowników za pomocą:
• strony internetowej etagency.pl, etagency.eu;
• mediów społecznościowych, komunikatorów lub oficjalnych naszych treści na innych witrynach internetowych lub aplikacjach;
• obsługi konsumentów i klientów w formie telefonicznej oraz wiadomości sms;
• obsługi konsumentów i klientów w formie wiadomości email;
• listów i poczty tradycyjnej.

2. Administrator Danych

1. Jako administratorzy danych osobowych odpowiadamy za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
2. Przetwarzamy dane podmiotów i osób, które:
• współpracują/współpracowały z Nami;
• skontaktowały się z Nami za pośrednictwem telefonu, listu, maila, komunikatorów, mediów społecznościowych;
• były/są zatrudnione na umowę o pracę, umowę dzieło lub zlecenie.
3. Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celach realizacji działalności firmy takich jak:
• świadczenie usług, realizacja aktywności oraz dostarczanie treści internetowych, a także udzielanie odpowiedzi na prośby i zapytania użytkowników;
• kontakt z użytkownikiem w związku z przekazanymi przez niego informacjami;
• składanie i porównanie ofert handlowych drogą mailową oraz telefoniczną;
• rekrutacja i zatrudnienie;
• autopromocja (dane znajdujące się na zaprojektowanych przez Nas drukach i materiałach reklamowych udokumentowanych dla celów portfolio i umieszczonych na stronie www: etagency.pl, etagency.eu, portalach społecznościowych oraz innych portalach branżowych;
• prowadzenie przez Nas analiz i badań w celu doskonalenia usług oferowanych i działań marketingowych.
4. W zależności od rodzaju naszej relacji z użytkownikiem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.

3. Zasady przetwarzania danych

1. Dane osobowe przetwarzamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
2. Będziemy przechowywać dane osobowe użytkowników w systemach firmowych tak długo, jak będzie to niezbędne dla danej aktywności, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują dłuższy okres przechowywania lub na niego zezwalają.
3. Możemy się kontaktować z użytkownikiem w następujących przypadkach:
• w związku z korespondencją przekazaną przez użytkownika;
• w związku z komentarzem lub zapytaniem zgłoszonym, np.: za pomocą wiadomości tekstowych sms, wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej, mediów społecznościowych lub innych komunikatorów;
• w celu przekazania aktualnych informacji na temat zmian naszych polityk i praktyk.
4. Możemy przekazywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji naszych usług lub spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Postanowienia Końcowe

1. W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail: contact@etagency.pl.
2. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
• dostępu do danych;
• sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
• żądania usunięcia danych;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezydent m. st. Warszawy).
3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Możemy zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
5. Niniejsza polityka prywatności podlega okresowej aktualizacji, a więc zaleca się, aby użytkownik zapoznawał się z nią każdorazowo.
6. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.

aktualizacja: 8.01.2020 r.